Översikt:

APRIL – JUNI 2023 

  • Intäkter uppgick till 4 163 TSEK (14 333), motsvarande en minskning med 71 procent. 
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 732 TSEK (-3 813). 
  • Resultat efter skatt: 3 389 TSEK (-3 554). 
  • Resultat per aktie uppgick till 1,00 SEK (-1,05). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN 

  • Försäljning av kundavtal inom administrationstjänster till Acclime för en köpeskilling motsvarande cirka 12 MSEK. 
  • Försäljning av kundavtal till Genuine för en köpeskilling motsvarande cirka 5 MSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

  • Aventura:s medgrundare och CCO Johan Aledal avslutar sin anställning. 

Kommentar från VD Gustav Åström
Under 2023 Q2 har bolaget avyttrat sina operativa tillgångar i form av kundavtal till köparna Acclime och Genuine. Överlåtelsen av kundavtal skedde stegvis under det andra kvartalet och Bolaget hade vid slutet av kvartalet ingen operativ verksamhet kvar i drift. Parallellt påbörjades uppsägningar av kvarvarande personal. 

Bolagets legala struktur kvarstod vid andra kvartalets utgång och under Q3 påbörjades arbetet att lägga ner tomma legala enheter för att förenkla strukturen inför ett potentiellt omvänt förvärv. 

Under perioden april-juni 2023 uppgick Aventura Group:s intäkter till 4 163 TSEK (14 333), motsvarande en minskning med 71 procent. Resultat efter skatt uppgick till 3 389 TSEK jämfört med -3 554 TSEK för samma kvartal förra året. 

Från och med Q3 har Bolaget inte längre någon operativ verksamhet eller omsättning, styrelsen jobbar aktivt med att hitta lösningar rörande omvänt förvärv med förhoppning att kunna kommunicera något konkret till marknaden innan slutet av Q3. 

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.