Översikt:

Januari – mars 2023

  • Intäkter uppgick till 10 793 TSEK (14 612), motsvarande en minskning med 26,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 589 TSEK (-7 585).
  • Resultat efter skatt: -3 218 TSEK (- 7 091).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,95 SEK (-2,10).

Väsentliga händelser under rapportperioden:

  • Bolaget kommunicerar att likviditetssituationen fortfarande är ansträngd och slutförande av en finansieringslösning under Q1 är nödvändig för Bolagets fortsatta drift.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

  • Aventura Group säljer kundavtal inom administrationstjänster till Acclime för en köpeskilling motsvarande cirka 12 MSEK.
  • Bolaget säljer kundavtal till Genuine för en köpeskilling motsvarande cirka 5 MSEK.

Kommentar från VD Gustav Åström: 
Under de senaste kvartalen har vi rapporterat om Bolagets utmaningar och ansträngd likviditetssituation p.g.a. en betydligt lägre än förväntad försäljning i spåren av Kinas nollpolicy för Covid. Dessa utmaningar har fortsatt under detta års första kvartal.

I början av 2023 släppte Kina sin strikta ”Zero Covid” policy och började öppna upp samhället och lätta på reserestriktionerna. Trots detta har den lokala konsumtionen inte återhämtat sig än. Q1 är generellt en svag period inom e-handelsindustrin efter årets största shoppinghelger samt det kinesiska nyåret under januari/februari. Sannolikt kommer en återhämtning i den kinesiska ekonomin och konsumtionen vara utdragen och gradvis återgå under 2023 och 2024. Under rådande oroliga marknadsläge har trenden fortsatt att västerländska bolag som inte redan finns representerade i Kina avvaktar med sin Kina-lansering och större investeringar i marknaden.

Marknadsläget har haft fortsatt negativ påverkan på Bolagets intäktsflöden. Under perioden januari-mars 2023 uppgick Aventura Group:s intäkter till 10,8 MSEK, jämfört med 14,6 MSEK under samma kvartal förra året, vilket är en minskning med 26%. Resultatet efter skatt var på – 3 218 TSEK jämfört med – 7 091 TSEK för samma kvartal förra året.
Under Q1 har ledningen idogt försökt minska Bolagets kostandsbas samt hitta ytterligare finansieringsalternativ utan framgång. Efter kvartalets utlöpande signerade vi därför två affärer där Bolaget säljer av sina tillgångar, främst i form av kundavtal till köparna Acclime och Genuine, den senare affären är villkorad godtagande på bolagets uppkommande stämma. Av denna anledning har även det bokförda värdet av Bolagets dotterbolag skrivits ner i balansräkning för att reflektera det realiserade värdet av dessa tillgångar.

Styrelsen fokuserar nu på lösningar för hur aktieägarvärdet kan bevaras på bästa sätt.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group

Om Aventura Group
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.