Översikt
OKTOBER – DECEMBER 2022
• Intäkter uppgick till 11 975 TSEK (19 685), motsvarande en minskning med 39,2 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -5 872 TSEK (-5 123).
• Resultat efter skatt: -6 897 TSEK (- 5 921).
• Resultat per aktie uppgick till -2,04 SEK (-1,75).

JANUARI – DECEMBER 2022
• Intäkter uppgick till 58 207 TSEK (65 356), motsvarande en minskning med 10,9 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -17 738 (-10 248).
• Resultat efter skatt: -17 754 TSEK (-10 295).
• Resultat per aktie uppgick till -5,25 SEK (-3,05).

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Bolaget kommunicerar i slutet på november att det ej med säkerhet kan fastslås att det finns tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets behov under de kommande tre månaderna.
• Slutförande av avtal med Happy Socks inom logistik och IT, värt cirka 6,3 MSEK.
• Signering av Heads of Terms med Acclime för att avyttra resterande kundkontrakt inom adminstrationstjänster för c:a 11 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Bolaget kommunicerar att likviditetssituationen fortfarande är ansträngd och slutförande av en finansieringslösning under Q1 är nödvändig för Bolagets fortsatta drift.

Kommentar från VD och medgrundare Gustav Åström: 

Det sista kvartalet av 2022 var fortsatt präglat av det osäkra i läget i Kina med rådande Covid-restriktioner som påverkat negativt – ekonomin generellt och konsumentsentimentet i synnerhet. Aventura Group:s intäkter uppgick till 12,0 MSEK under Q4, jämfört med 19,7 MSEK under samma period förra året, vilket är en minskning med 39%. Bolaget har fortsatt med kostnadsbesparingar under Q4 med nedskärningar i organisationen, på alla nivåer. Resultatet efter skatt för Q4 landade på – 6 987 TSEK, jämfört med – 5 921 under samma period förra året.
 
Som kommunicerat i slutet av november månad och i februari 2023 så har bolaget en ansträngd likviditetssituation. Ledning och styrelse har jobbat intensivt med att finna olika lösningar på den finansiella situationen under det senaste halvåret. Bolaget har haft, och fortsätter att ha, dialoger med olika intressenter men med rådande investeringsklimat finns till dags dato inget konkret att ta ställning till.
 
Parallellt med att lösa det anstränga läget med rörelsekapitalet har Bolaget fortsatt sitt fokus på kostnadsbesparingar. Sedan början av året har vi nästan halverat lönekostnaderna genom att ha genomfört en grundlig genomgång av vilka medarbetare som är nödvändiga för leveransen mot kund, med minsta möjliga supporterande organisation. Värt att tillägga är att i Kina är kostnadsbördan relativt stor för bolag vid uppsägning av personal. Detta har gjort det svårt för oss att skala ned så snabbt som vi önskat då kompensationsbördan vi har behövt betala är större är vi vad vi kunnat hantera. I stället har vi tvingats att göra gradvisa nerskärningar allt eftersom.
 
Det kommer tydliga signaler om att den ekonomiska tillväxten i Kina är på väg att ta fart efter bottennappet på 3 procent under 2022, vilket om man bortser från pandemiåret 2020 var den lägsta tillväxten i Kina sedan 1976. Den kinesiska regeringen siktar på omkring 5 procent tillväxt i år. Vi förväntar oss att den marknad som vi jobbar inom gradvis kommer att återhämta sig under 2023. Däremot förväntar vi oss ingen ”revenge spending” som vi såg under 2020 när den första omgången av Covid-restriktioner släpptes i Kina, utan snarare en långsammare återhämtning som kommer sträcka sig från Q2 2023 till slutet av 2024.
 
Förhandlingarna med Acclime för att sälja våra kundkontrakt avseende företagsadministrationstjänster har fortsatt, även om det dragit ut på tiden. Vi förväntar oss ett någon form av utfall inom de kommande två månaderna. Samtidigt för Bolaget aktiva dialoger med andra potentiella parter för en strukturell affär rörande bolagets e-handelsverksamhet (plattformsbolaget ”Aventura”).
 
Under perioden har nya avtal slutits med Fiskars Group rörande onlineförsäljning for varumärkena iittala och Waterford, samt det svenska varumärket Steamery. Dessa projekt kommer påbörjas under 2023.
Våra nytillkomna kunder påvisar att det finns ett behov av stark partner när internationella bolag vill driva försäljning i Kina. Dessvärre förändrar detta dock inte Bolagets trängda ekonomiska situation i närtid. Vi jobbar som sagt hårt med att finns någon form av lösning som vi hoppas kunna presentera inom kort.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group

Om Aventura Group 
Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska konsumentmarknaden. Aventura Group utvecklar och investerar i varumärken med god potential i Kina och plattformar för att skala varumärken på marknaden. Nuvarande portfölj inkluderar dotterbolagen Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm och kontor i Shanghai och Hong Kong. 

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är bolagets Certified Adviser.