Aventura Group (”Bolaget”) har signerat ett Asset Purchase Agreement (”APA”) med Genuine German GmbH (”Genuine”) för att avyttra sina kundavtal inom e-com och marknadsföringstjänster. Köpeskillingen för de sålda kundavtalen uppgår till ca 5 MSEK. Avtalet är villkorat ett godkännande på Bolagets stämma den 15 juni 2023. Med denna försäljning har Bolaget sålt hela sin operativa verksamhet, styrelsen undersöker vägar framåt och hur aktieägarvärdet bäst kan bevaras.

Bakgrund
Styrelsen meddelade den 21:a november 2022 att Bolaget har en ansträngd likviditetssituation p.g.a. en betydligt lägre än förväntad försäljning i spåren av Kinas nollpolicy för Covid. Förutsättningarna för Bolaget under 2022 var extremt utmanande. Primärt orsakade av de lägsta tillväxt siffrorna i Kina på 30 år och väldigt strikta lock-downs, medförde att många av våra kunder har avvaktat med sina investeringar i Kina. Marknaden för Aventura’s tjänster har dessvärre även varit försvagad under början av 2023.
Ledningen har under de senaste månaderna idogt och systematiskt försökt hitta finansiella lösningar för att kunna fortsätta verksamheten. Då detta trots stora ansträngningar inte har lyckats har styrelsens gjort bedömningen att verksamheten i sin nuvarande form – inte längre har uthålliga förutsättningar för att bedrivas på ett lönsamt sätt, trots de besparingsåtgärder som ledningen och styrelsen vidtagit.
Med de två senaste kommunicerade affärerna kan Bolaget erbjuda sina kvarvarande och nya kunder en uthållig lösning samt även lösa de finansiella åtaganden som finns och skaffat sig temporär likviditet för holdingbolaget.
Med denna transaktion, samt den nyligen kommunicerade transaktionen med Acclime, så kommer Bolaget att ha sålt av hela sin operativa verksamhet. De tillgångar som nu finns kvar i Bolaget efter att de annonserade försäljningarna är fullföljda, är de två minoritets innehaven i varumärkena Luuna Naturals och Shekou Group där bolaget idag äger 0,7% respektive 20%.
Styrelsen undersöker nu vägar framåt och alternativ för hur aktieägarvärdet kan bevaras på bästa sätt.
 
Villkor för transaktionen
Försäljningen avser kundavtalen samt delar av de anställda inom Bolagets affärsområden Headway samt e-com verksamhet Aventura vilket innefattar tjänster för drift av e-handel, marknadsföring, logistik & IT i Kina. Totalt avyttras 9 kundavtal vilka representerar cirka 45% av Aventura Group:s omsättning under 2022.
Köpeskillingen motsvarar ca 5 MSEK, av vilket 20% betalas vid undertecknande av APA och resterande 80% när alla avtal är överförda vilket förväntas ha skett i slutet av juni 2023.
Transaktionen är villkorad av ett godkännande på Bolagets ordinarie bolagsstämma den 15 juni 2023.
Investmentbanken Rochefort & Associés har agerat rådgivare för transaktionen.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser. 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 

Om Genuine
Genuine erbjuder försäljnings och distributionstjänster för utländska varumärken i Kina. Bolaget har ett 50-tal anställda med kontor i Shanghai, Hong Kong och Berlin. Kundbasen består av internationella varumärken inom kosmetika, FMCG och hemelektronik. Genuine är sedan 2023 delägt av tyska Melchers Group. För mer information besök www.genuine-asia.com.