Aktieägarna i Aventura Group AB (559236-2593) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 juni 2022.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning, enligt den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars 2022.

Information om beslut på stämman kommer att offentliggöras den 16 juni 2022, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 juni 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under avsnittet ”Poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är Aventura Group AB tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2022. Anmälan till stämman kan endast göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 8 juni 2022 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på www.aventura.group. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Aventura Group AB, Årsstämma, David Bagares Gata 7, 111 36 Stockholm eller med e-post till ir@aventura.group. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Aventura Group AB tillhanda senast onsdagen 15 juni 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren, samt eventuella övriga behörighetshandlingar, biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.Aventura.group och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två personer att justera stämmans protokoll.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  (b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  (c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
 10. Val av styrelseledamöter och revisor.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktie.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Michael Thurow utses till stämmans ordförande, eller vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 3 – Val av två personer att justera stämmans protokoll
Styrelsen föreslår att Erik Ponnert och Carl Ponnert utses att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 (b) – Beslut om disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Bolagets större aktieägare föreslår:

 • antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter, och
 • ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Bolagets större aktieägare föreslår:

 • att arvode till styrelsen ska utgå med 110 000 kronor till Patrik Elfwing, och 180 000 kronor till Michael Thurow, båda som inte är anställda i bolaget, och
 • att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor
Bolagets större aktieägare föreslår:

 • omval av styrelseledamöterna Johan Aledal, Gustav Åström, Michael Thurow och Patrik Elfwing,
 • omval av Michael Thurow som styrelsens ordförande, samt
 • omval av revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Forsberg kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Årsredovisningen, revisionsberättelsen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på David Bagares Gata 7 i Stockholm och på www.Aventura.group senast den 26 maj 2022, och så även styrelsens fullständiga förslag till beslut senast den 2 juni 2022. Handlingarna kommer även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på David Bagares Gata 7 i Stockholm.

Aktieägares rätt att få upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Aventura Group AB, Årsstämman, David Bagares Gata 7, 111 38 Stockholm, eller via e-post till IR@Aventura.group. Frågorna ska vara bolaget tillhanda senast den 6 juni 2022. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på www.Aventura Group och hos bolaget på adress David Bagares Gata 7 i Stockholm senast den 11 juni 2022.  Upplysningarna skickas också till de aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i maj 2022
Aventura Group AB (publ)
Styrelsen