Aktieägarna i Aventura Group AB (publ) (559236-2593) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 november 2022.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars 2022.
 
Information om beslut på stämman kommer att offentliggöras den 29 november 2022, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 21 november 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under avsnittet ”Poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är Aventura Group AB tillhanda senast måndagen den 28 november 2022. Anmälan till stämman kan endast göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 21 november 2022 (s k rösträtts-registrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 23 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid bolagstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning,
enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på www.aventura.group. 
Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Aventura Group AB, Extra bolagsstämma, David Bagares Gata 7, 111 36 Stockholm eller med e-post till ir@aventura.group. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Aventura Group AB tillhanda senast måndagen den 28 november 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren, samt eventuella övriga behörighetshandlingar, biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.Aventura.group och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två personer att justera stämmans protokoll.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 7. Val av styrelseledamöter.
 8. Fastställande av arvode till styrelsen.

 
Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Bolagets större aktieägare föreslår att Patrik Elfwing utses till stämmans ordförande, eller vid dennes förhinder, den som Bolagets större aktieägare istället anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 3 – Val av två personer att justera stämmans protokoll
Styrelsen föreslår att Erik Ponnert och Carl Ponnert utses att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkterna 6-8 – Val av styrelse och fastställande av arvoden till styrelsen
Bolagets större aktieägare föreslår:

 • Antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter.
 • Nyval av Stefan Åkesson såsom ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Nyval av Patrik Elfwing som styrelsens ordförande. Det antecknas att styrelsen efter valet därmed kommer att bestå av Patrik Elfwing (ordförande), Gustav Åström, Johan Aledal och Stefan Åkesson.
 • Arvode till styrelsen ska utgå med 110 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. För tillträdande styrelseledamot ska arvode utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 till slutet av nästkommande årsstämma.

Stefan Åkesson har över 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom marknadsanalysbranchen med fokus på detaljhandelsmarknaderna samt ifrån medtechbranchen. Åkesson har lång erfarenhet av att driva verksamheter, arbeta i internationella företag och publika bolag. Idag driver Åkesson sitt eget konsultbolag, Stefan Åkesson Konsult & Coach AB och äger inga aktier i Aventura Group AB. Åkesson har kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning på Marknadsföring samt Ekonomisk Planering och Kontroll från Lunds universitet.

Handlingar
Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på David Bagares Gata 7 i Stockholm.

Aktieägares rätt att få upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Aventura Group AB, Extra bolagsstämma, David Bagares Gata 7, 111 38 Stockholm, eller via e-post till IR@Aventura.group. Frågorna ska vara bolaget tillhanda senast den 19 november 2022. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på www.Aventura Group och hos bolaget på adress David Bagares Gata 7 i Stockholm senast den 24 november 2022. Upplysningarna skickas också till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy notice20220324.pdf.
______________________
Stockholm i november 2022
Aventura Group AB (publ)
Styrelsen