På årsstämman i Aventura Group AB, som ägde rum torsdagen den 15 juni 2023 i Stockholm, fattade stämman följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2022. Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
 
Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2022.
 
Val av styrelseledamöter samt revisor
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Johan Aledal, Gustav Åström och Patrik Elfwing för tiden intill nästkommande årsstämma. Stämman beslutade vidare att välja Patrik Elfwing till styrelsens ordförande.
 
Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB för tiden intill nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Forsberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 110 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om godkännande av försäljning av kundavtal inom e-com och marknadsföringstjänster samt att ändra verksamhetsföremålet och anta ny bolagsordning
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om försäljning av kundavtal inom e-com och marknadsföringstjänster samt övergång av del av de anställda inom bolagets affärsområden Headway samt e-com-verksamhet, innefattande tjänster för drift av e-handel, marknadsföring, logistik och IT i Kina, till Genuine German GmbH mot ett vederlag om cirka fem miljoner kronor.
Efter genomförande av försäljningen kommer bolaget inte att bedriva någon affärsverksamhet. Försäljningslikviden avses användas för att lösa bolagets finansiella åtaganden och temporärt säkerställa likviditet för driften av bolaget. Styrelsen kommer att överväga alternativ för bolagets fortsatta verksamhet, innefattande bland annat att genomföra ett omvänt förvärv, varvid ett onoterat bolag övertar bolagets plats på First North Growth Market, eller en avnotering av bolaget.
Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets verksamhetsföremål ändras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group

Om Aventura Group
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är bolagets Certified Adviser.