(Rättelse av pressmeddelande per den 24 november 2022, korrekt period under översikt skall vara juli-september 2022, samt januari-september 2022)

Översikt:
Juli – september 2022:

Intäkter uppgick till 17 287 TSEK (18 906), motsvarande en minskning med 8,6 procent.

 • Rörelseresultatet uppgick till -466 TSEK (-260).
 • Resultat efter skatt: -210 TSEK (89).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (0,03).

Januari – september 2022:

 • Intäkter uppgick till 46 232 TSEK (45 671), motsvarande en ökning med 1,2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 865 (-5 125).
 • Resultat efter skatt: -10 856 TSEK (-4 374).
 • Resultat per aktie uppgick till -3,21 SEK (-1,29).

Väsentliga händelser under rapportperioden:

 • Bolaget kommunicerar att omsättningstillväxten om 50% på årsbasis ej förväntas uppnås.
 • Bolagets styrelseordförande slutar och nuvarande styrelseledamot Patrik Elfwing blir interimistisk ordförande.
 • Partnerskapsavtal med det snabbväxande ansiktsmaskbolaget Airinum, vilket förväntas generera cirka 6 MSEK.
 • Signering av Term Sheet inom logistik och IT med Happy Socks, värt cirka 6,3 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • Bolaget kommunicerar att det ej med med säkerhet kan fastslås att det finns tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets behov under de kommande tre månaderna.
 • Slutförande av avtal med Happy Socks inom logistik och IT, värt cirka 6,3 MSEK.
 • Signering av Heads of Terms med Acclime för att avyttra resterande kundkontrakt inom adminstrationstjänster för c:a 11 MSEK.

Kommentar från VD Gustav Åström: 

Det tredje kvartalet har fortsatt att vara utmanande för Bolaget. De strikta Covid-restriktionerna har förlängts över hela Kina vilket har påverkat det generella konsumentförtroende och Bolagets verksamhet. Aventura Group:s intäkter uppgick till 17,3 MSEK under Q3, jämfört med 18,9 MSEK under samma kvartal förra året, vilket är en minskning med 8,6%. Positivt att notera är att vi nu ser effekter av våra kostnadsbesparingar som gjorts under året. För det tredje kvartalet landade resultatet efter skatt på -210 TSEK jämfört med 89 TSEK för samma kvartal förra året, men jämfört med föregående kvartal i år (Q2) är det en kraftig förbättring från -3 555 TSEK.

Även om Kinas BNP-tillväxt för tredje kvartalet var 3,9% jämfört med samma kvartal förra året, så innebär föregående kvartals låga tillväxt om 0,4% att det tidigare uppsatta målet om 5,5% tillväxt för helåret 2022 ej anses uppnåeligt enligt flera bedömare. Vidare har det rapporterats att Social Commerce har utvecklats i något lägre takt. Därför kommer det inte som en större överraskning att försäljningsstatistiken var sparsam för Kinas största shoppingfestival ”Singles’ Day”, som infaller 11:e november varje år. Försäljningen rapporteras för första gången någonsin inte ha ökat utan hamnat på ungefär samma nivå som förra året.

Under rådande oroliga marknadsläge har trenden fortsatt att västerländska bolag som inte redan finns representerade i Kina avvaktar med sin Kina-lansering. Således fortsätter vi vår strategi att dels fördjupa samarbeten med befintliga kunder, dels att fokusera vår affärsutveckling på varumärken som redan är verksamma i Kina. Marknadssituationen märks också av genom att vissa av våra befintliga kunder inte säljer lika bra som förväntat.
Marknadsläget påverkar således våra intäktsflöden och det är därför vi var tvungna att den 21:a november kommunicera att bolaget inte med säkerhet kan fastslå att det finns tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets behov under de kommande tre månaderna. Vi jobbar idogt med att undersöka möjligheterna till ytterligare finansiering och att minska riskexponeringen i vår affär.

Ett led i detta arbete är partnerskapet med Acclime som vi rapporterade om under våren, vilket förbättrade både Bolagets kunderbjudande och likviditet. I syfte med att stärka vår kassa ytterligare, var det därför ett naturligt steg för oss att efter tredje kvartalets utgång signera ett Heads of Terms med Acclime för att avyttra resterande kundkontrakt inom administrationstjänster för c:a 11 MSEK. Vi förväntar oss att slutgiltiga avtal kommer att ingås senast under december månad, och att merparten av köpeskillingen kommer i så fall att betalas innan årets slut. För Term Sheet-avtalet inom logistik och IT med Happy Socks, värt cirka 6,3 MSEK i intäkter, så slutfördes det under oktober månad.

Vi fortsätter också arbetet att minska vår kostnadsbas, vilket hittills har gett resultat. Vår försäljning under tredje kvartalet ökade med 21% jämfört med föregående kvartal (Q2) på en fortsatt turbulent marknad, samtidigt som rörelsens kostnader steg med endast 0,2% under samma period.

Under november månad har det ryktats i media om att Kinas strikta Covid-policy kommer att lättas något, men det har tillbakavisats av den kinesiska regeringen. Vi följer utvecklingen noggrant för det kommer vara viktigt på många plan, inte minst för förtroendet bland lokala konsumenter och utländska varumärken, och i slutändan för oss som bolag.

På sistone har vi ingått viktiga avtal, av strategisk natur med Acclime och kundavtal med välrenommerade varumärken, samt tagit fortsatta steg i att minska vår kostnadskostym. Vi försätter emellertid att arbeta utifrån scenariot att rådande marknadsläge fortgår under nästa år. Detta betyder att vi försätter att jobba med att få in fler och lönsammare kunder, samtidigt som vi kontinuerligt tittar på olika lösningar för att stå bättre rustade finansiellt och operationellt inför framtiden.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group 
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group. 
 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.